• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กสทช.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กสทช.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จ.ขอนแก่น


     วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 8:30 น. กระผม พลเรือเอกประสาน สุขเกตร ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พรบ. กสทช. และกตป. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามโครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการกสทช. ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะในวันนี้ท่านจะได้รับทราบบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินการในปี 2566 ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการติดต่อสื่อสารถึงกันและที่สำคัญคือทาง กตป. และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาจะได้รับทราบปัญหาขัดข้องและข้อเสนอแนะในการติดต่อสื่อสารของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงรวมทั้งผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ


มิติหลักในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญดำเนินการโดยกสทชนั้นการดำเนินการหลักเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ขึ้นความถี่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมมีการแข่งขันอย่างเสรีรวมทั้งประชาชนได้ใช้สิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ขึ้นความถี่จากการใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติประชาชนทุกภาคส่วนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในทุกพื้นที่รวมถึงท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยมีสิทธิในการรับบริการด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกันเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตทำมาหากินทำธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในภาพรวมกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในครั้งนี้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพาจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาใช้ประกอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการกสทชด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง

รายงานข่าวโดย : ธัญญาพิมล จันทะเบ้า ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น