• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

คณะ คสชร-รวฟ. รับฟังบรรยายและดูงานโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คณะ คสชร-รวฟ. รับฟังบรรยายและดูงานโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล

             วันที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ และนายมนตรี พรแก้ว พยาบาลปริญญา ระดับ 7 (พบ. 7) กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมรับฟังบรรยายการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนที่เข็มแข็ง กรณีตัวอย่าง ความสำเร็จ ขีดจำกัด และอุปสรรค จากวิทยากรบรรยาย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ของคณะ คสชร-รวฟ. , กลุ่มงานสื่อสาธารณะ รวฟ. และคณะทำงานชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs) วิชาชีพ CSR สายงาน รวฟ. ในที่ประชุมผู้ปฎิบัติงาน CSR (CSR FORUM) สายงาน รวฟ. ประจำปี 2561 นำโดยนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง (ชฟน.) และผู้บริหาร-ผู้ปฎิบัติงาน CSR จาากโรงไฟฟ้า / เขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมอาคารช้างน้อยเขื่อนสิรินธร
(ช่วงบ่าย) ได้นำคณะ คสชร-รวฟ. นำโดยว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ (อจม.) ศึกษาดูงานการดำเนินงานตาม "โครงการเขิ่อนสิรินธรโมเดล" ของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านสุขสำราญ ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพดั่งเดิมเมื่อ 20 ปี ได้ฟื้นฟูจัดตั้งกลุ่มฯ ขึ้นมาใหม่ โดยให้ยายอุ้มฯ ประธานกลุ่มฯ เดิม เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้ความรู้รุ่นลูกหลาน ถึงวิธีการกระเทาะเม็ด การแปรรูปอบปรุงรสดั่งเดิม และได้ประสานความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อบรมให้ความรู้การอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ / ปรับปรุงรสชาติใหม่ๆ / การบรรจุหีบห่อ + โลโก้ "โดมน้อย" / การปรับปรุงโรงเรือน + วัสดุ-อุปกรณ์สำหรับดำเนินการขอมาตรฐาน อย. ผลิตภัณฑ์ในอนาคต
จากนั้นนำคณะฯ เช่าจักรยานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวสะพาน ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร ไปตามเส้นทางจักรยานจากร้านอาหาร - สันเขื่อนสิรินธร - เส้นทางจักรยานป่าหัวงานเขื่อนฯ - ผาตั้ง (ทรนง) - ฝ่าแนวทุ่นระเบิด - ทางหลวงอุบลราชธานี-ช่องเม็ก กลับเข้าสู่หน้าเขื่อนสิรินธร ฝ่าพายุฝนเปียกปอนกันทุกคน


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

2 ความคิดเห็น: