• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขอนแก่น!!แถลงข่าว“งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2566”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!แถลงข่าว“งานประเพณีออกพรรษา  ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2566”


      วันพุธที่ 11  ตุลาคม  พ.ศ.2566  เวลา 10.00 น. ณ  ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   พร้อมด้วย นายสิทธิกุล  ภูคำวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และ นางศรีสุภรณ์  ชมศรีหาราชพร  รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น  ร่วมเป็นผู้แถลงข่าว  “งานประเพณีออกพรรษา   ลอยประทีปบูชา  พุทธกตัญญู   ประจำปี 2566” โดยมี นายพันธ์เทพ  เสาโกศล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว  ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และพี่น้องสื่อมวลชน  ร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย


สำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษา   ลอยประทีปบูชา  พุทธกตัญญู   ประจำปี 2566  เทศบาลนครขอนแก่น  ได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น  และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้นมา  ระหว่างวันที่ 27- 30 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู  สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน   อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป  และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น  คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”  และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้    การทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม    ตลอดจนยังคงสอดแทรกให้เด็กเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเก่าได้สืบสานกันมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเป็นผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของคนเมืองขอนแก่น


โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ภายใต้แนวคิด  “ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย” ตามกำหนดการดังนี้
- วันที่ 27 ตุลาคม 2566 พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาฯ , การประกวดฮ้านประทีป, การแสดงของนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง “ศร ศิลป์ชัย” และการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะน้องฟ้าวาทะศิลป์”
  - วันที่ 28 ตุลาคม 2566 พิธีกวนข้าวทิพย์ , การประกวดเทพีประทีปแจ้งจำแลง, การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะแสนแปดบันเทิงศิลป์”


วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมวันพุทธกตัญญู 
1.พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งเทศบาลนครขอนแก่น 
2. พิธีมอบรางวัลการประกวดฮ้านประทีป 
3.การแสดงธรรมเทศนา 
4.พิธีลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู , การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะพจน์  ธนวัฒน์”
- วันที่ 30 ตุลาคม 2566 พิธีตักบาตรโทโวโรหณะ , การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะดาวฝ้าย เวียงวิเศษ”


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ตลอด 4 วัน 4 คืน  ได้แก่ การจัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี เทศบาลนครขอนแก่น,  กิจกรรมการทำกระทง ณ ท่าน้ำคุ้มวัดต่างๆ รอบบึงแก่นนคร  การแสดงฮ้านประทีป  และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP  


ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณ จังหวัดขอนแก่น ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น  ,บริษัทโตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  ,เครื่องดื่มแมนซั่ม  ,บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด  (ไวไว) ,บริษัทเสริมสุข  จำกัด  (เครื่องดื่มเอสโคล่า)และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้ร่วมจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2566
ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่น รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติ มาร่วมสืบสานงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 30  ตุลาคม 2566 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ให้เป็นประเพณีที่งดงามอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมอีสานอย่างแท้จริงต่อไป ด้วยมิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น (OK KHONKAEN)   โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043 – 00982 กด 4 สำนักการศึกษา ในวันและเวลาราชการ


รายงานข่าวโดย : ธัญญษพิมล จันทะเบ้า . วันวิสา จารึก ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น