• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อบต.บ้านดง ร่วมกับข่าวสยามไทยแลนด์นิวส์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

อบต.บ้านดง ร่วมกับข่าวสยามไทยแลนด์นิวส์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 


     วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และนายเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร บรรณาธิการข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์  ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา มาอบรมศึกษาดูงาน เกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และชมวิธีการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ของกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ที่มีนายบุญสี ศรีกุล เป็นประธานกลุ่มและเจ้าของศูนย์การเรียนรู้เกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ครูมีภูมิรู้และเกิดทักษะในการจัดการเรียนรู้และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา และนำภูมิปัญญาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป พร้อมกับได้ศึกษาการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ที่เป็นขยะย่อยสลายยากมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าช่วยรักษาสิ่งแวดอีกทางหนึ่ง

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น