• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!เปิดเมือง ปลุกอนาคต ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยยุทธศาสตร์ สมาร์ทซิตี้

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!เปิดเมือง ปลุกอนาคต ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยยุทธศาสตร์ สมาร์ทซิตี้


     วันนี้ (26 ส.ค. 63) ที่ 1502 Creative Sharing Space อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงาน โครงการ ขอนแก่น-ศรีจันทร์ เปิดเมือง ปลุกอนาคต เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ สมาร์ทซิตี้ และไมซ์ซิตี้ จังหวัดขอนแก่น ภายหลังวิกฤต COVID-19 


สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นวงกว้างในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นในระดับอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนเศรษฐกิจในระดับเมือง และระดับย่าน ส่งผลให้มีแรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการรวมไปถึงภาคส่วนอื่น ๆ ได้รับผลกระทบโดยตรง ประสบภาวะว่างงาน ขาดรายได้ ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามเมืองและภายในย่านเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมือง ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาด สำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น ๆ 
 

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 8 องค์กรเศรษฐกิจ มูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้นซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภายในจังหวัดขอนแก่น โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 4 หลัก ได้แก่  Exhibition ,Talk & Seminar,Workshop,Market โดยมีกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 1-29 สิงหาคม 2563 ณ 1502 Creative Sharing Space Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยนแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น