• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน


     วันนี้ (24 ส.ค. 63) ที่ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร และบรรยายพิเศษ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการตามโครงการคู่เสียว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น และโครงการขอนแก่น สมาร์ท ซิตี้ โดยมีนายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะกรรมาธิการ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง สถานการณ์ปัญหาหนี้นอกระบบ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอย่างยังยืน


นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อติดตามผลและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ในบางรายอาจถูกติดตามทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรมด้วยวิธีการที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งกระทบต่อครอบครัวและพี่น้องประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งขาดโอกาสและถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้นอกระบบ รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ ทั้งด้านลูกหนี้ เจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่างครบวงจร ต่อเนื่องใน 5 มิติ คือ 1. การจัดการกับเจ้าหนี้นอกระบบ 2. การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ 3. การจัดให้มีการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ 4. การฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ และ 5. การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยการพัฒนาเครือข่ายองค์กรจากแหล่งชุมชน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น อยู่ภายใต้การกำกับของหลายหน่วยงาน ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของพี่น้องประชาชน เช่น สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัด คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัด  คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, ตำรวจภูธรจังหวัด, ธนาคารออมสิน, และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ร่วมกับอีกหลายๆ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไข  


ซึ่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดไว้ให้กรรมาธิการมีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใด มาแถลงข้อเท็จจริงหรือมาแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที่พิจารณาเสาะหาข้อเท็จจริงศึกษา ภายใต้คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนี้ทุกระดับ ซึ่งได้แก่ หนี้สินของประเทศ, หนี้สินภาคธุรกิจ, หนี้สินภาคอุตสาหกรรม, หนี้สินภาคประชาชน ,หนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ตลอดจนหนี้สินเกษตรกร, และหนี้สินอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาของพี่น้องประชาชน 
Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น