• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ นำแกนนำชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ศึกษาดูงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 9

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ นำแกนนำชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ศึกษาดูงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 9

   

          วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นายวีระศักดิ์ นนท์เหล่าพล ทำการแทนหัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา รองประธานและคณะทำงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนอุบลรัตน์ นำแกนนำชุมชนรอบอ่่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านโครงการชีววิถี ฯ โดยมีนายสุพรรณ ศรีธุวนนท์ พนักงาน วิชาชีพ ระดับ 3 พร้อมคณะให้การต้อนรับบรรยายสรุปพร้อมกับนำเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ ในการนี้ชุมชนทึ่เข้าศึกษาดูงานได้รับการฝึกการขยาย อีเอ็ม. และ การ ทำ ปุ๋ย แห้ง (โบกาฉิ) พร้อมกับได้รับองค์ความรู้วิธีนำไปใช้ของ อีเอ็ม เพื่อเป็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวน 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านดง บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง บ้าน โนน อินทร์แปลง ต. ทุ่งโป่ง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น และ ชุมชน บ้าน ห้วยมะหรี ต. โนนเมือง อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การ ดำเนินงาน 4 ด้าน คือ ด้านเกษตร. ด้านประมง. ด้านปศุสัตว์. และ ด้าน สิ่งแวดล้อม. ซึ่งทั้ง 4 ด้านก็เกี่ยวข้องกับการดำรงค์ชีวิตประจำวันของทุกคนและทุกชุมชน เพื่อเป็นการลดละเลิกการใช้สารเคมีต่อไป

ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น