• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ นำแกนนำชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านดง Slow Life ต. บ้านเก่า อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ นำแกนนำชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านดง Slow Life  ต. บ้านเก่า อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

   

     วันที่ 10 สิงหาคม 2562 นายวีระศักดิ์ นนท์เหล่าพล วิศวกร ระดับ 9 ทำการแทนหัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา รองประธานคณะทำงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนอุบลรัตน์ และคณะทำงานได้นำชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านห้วยมะหรี ต. โนนเมือง อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู บ้าน โนน อินทร์แปลง ต. ทุ่งโป่ง บ้านดง และ บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ้าน ดง Slow Life ต. บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ โดยมีนายแก้ว มูลเมือง ประธาน กลุ่ม นายณรงค์ เป้าชัย เหรัญญิกกลุ่มพร้อมกับ นาง สุนันท์ ณ น่าน เลขานุการ กลุ่ม ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ พร้อมกับสาธิตการทำอาหารปลาและการทำไข่เค็ม การดำเนินการของกลุ่มได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน การดำเนินงานจะเน้นเป็นการแบ่งปันให้กับสมาชิกเป็นหลัก และการจำหน่ายสินค้าตามออเดอร์ที่สั่งมา และได้รับการสนับสนุนงานด้านวิชาการและงบประมาณจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อน แม่ งัด สมบูรณ์ ชล มหาวิทยาลัย เกษตร แม่ โจ้ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทางกลุ่มได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มา ประยุกต์ใช้ ใน ชุมชน การดำเนินกิจการจะเน้นใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนมาใช้เป็นหลัก ทำให้ชุมช่นเข้มแข็งและสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ในการนี้ได้รับการประสานงานของเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อน แม่ งัด สมบูรณ์ ชล ประสานงานให้เข้าชมคือนางจันทร์ทิพย์ ไพเพอร์ วิทยากร ระดับ 8

ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สิ่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น