• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ จัดการประชุมแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ จัดการประชุมแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว


        ตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด กอ.รมน.ภาค ๑ และ กอ.รมน.ภาค ๔ รวมทั้งผู้ประกอบการ รวม ๑๐๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มีการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ และเป็นการกำหนดกรอบแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและเสริมการปฏิบัติซึ่งกันและกันเป็นการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น