• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

น้ำตาคลอ “คุณแม่คำกอง รักษาเคน” ปลื้มใจเป็นแม่ต้นแบบที่ดีของสังคม เข้ารับรางวัลเทพสตรี “แม่ตัวอย่างดีเด่น” ประจำปี 2562

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

น้ำตาคลอ “คุณแม่คำกอง รักษาเคน” ปลื้มใจเป็นแม่ต้นแบบที่ดีของสังคม เข้ารับรางวัลเทพสตรี “แม่ตัวอย่างดีเด่น” ประจำปี 2562


 “คุณแม่คำกอง รักษาเคน” หญิงแกร่ง อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีของสังคม รักบ้านเกิดเมืองนอน และเทิดทูนสถาบันยิ่งชีพ เข้ารับรางวัลเทพสตรี “แม่ตัวอย่างดีเด่น” ประจำปี 2562 ท่ามกลางความปลื้มปิติของลูกหลานที่มาให้กำลังใจ


มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและเครือข่ายองค์กรสตรีไทย ร่วมกับมูลนิธิจิตอารีมาดามอุปถัมภ์ จัดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและการพัฒนาสถานภาพสตรีไทย งานส่งเสริมสตรีไทย และประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมสตรีบุคคลต้นแบบตัวอย่าง โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ “เทพสตรี” ครั้งที่ 3 (สตรีต้นแบบตัวอย่าง) ประจำปี 2562 ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562


นายอำนาจ หมัดสดาย ประธานสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและเครือข่ายองค์กรสตรีไทย ร่วมกับมูลนิธิจิตอารีมาดามอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมยกย่องสตรีไทยขึ้น โดยการมอบรางวัลเกียรติยศ “เทพสตรี” ครั้งที่ 3 (สตรีต้นแบบตัวอย่าง) ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู ส่งเสริม สนับสนุนสตรีไทยที่มีความสามารถ มีประวัติการทำงานดีเด่น ในสาขาอาชีพต่างๆ และเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ที่เป็นต้นกล้าตัวอย่างแก่สังคม เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงบทบาทสตรีและสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และศักยภาพของสตรีในด้านต่างๆ


ในการมอบรางวัล “เทพสตรี” คณะกรรมการสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ได้ทำการคัดเลือกสตรีที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลในสาขาต่างๆ รวม 7 สาขา ได้แก่ สาขาแม่ตัวอย่างดีเด่น สาขาสตรีผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น สาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น สาขาสตรีผู้นำและนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารองค์กรดีเด่น สาขาสตรีนักธุรกิจดีเด่น และสาขา เยาวชนสตรีไทย (ต้นกล้าตัวอย่างแก่สังคม) โดยมีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 59 คน


โดย คุณแม่คำกอง รักษาเคน ,ดร.อำไพพรรณ สิงห์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระเครื่อง จ.ขอนแก่น และนางสุพรรัตน์ ชาญเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเทพสตรี สาขาแม่ตัวอย่างดีเด่น และนางนิลยา ปุณณ์เดชน์ ผู้เสียสละบริจาคทรัพย์ทำนุบำรุงศาสนสถาน มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เข้ารับรางวัลเทพสตรี สาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น


คุณแม่คำกอง รักษาเคน ปัจจุบันท่านอายุ 79 ปี สมรสกับคุณพ่อสุข รักษาเคน มีบุตร 6 คน ดังนี้ 1.นางวิมลรัตน์ รักษาเคน ข้าราชการบำนาญ สมรส กับนายเกษม รักษาเคน อดีตรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (เสียชีวิตแล้ว) 2.นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สมรสกับนายสุรชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 3.นางอุบลวรรณ บุญโท ข้าราชการบำนาญ สมรสกับนายสิทธิโชค บุญโท ข้าราชการบำนาญ 4.นางจงกล ผาบจันดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สมรสกับนายพฤภาพ ผาบจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


5.นายไชยยงค์ รักษาเคน ครูชำนาญการ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี สมรสกับ นางปัญจะ รักษาเคน Advisor ฝ่ายผลิต /Production Line บริษัทเวิลด์อิเลคตริคประเทศไทย จำกัด และ 6.นางนงลักษณ์ แสงจันทร์ พนักงานสถิติ ส.4 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา อ.เมือง จ.ขอนแก่น สมรสกับ นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
จากการที่ คุณแม่คำกอง เป็นผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เข้าวัดฟังธรรมตามกาล มีหลักในการอบรมสั่งสอนบุตร ดังนี้ สอนให้ลูกทุกคนเป็นคนดี ยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงาม รักบ้านเกิดเมืองนอน รักถิ่นเกิด รักบุพการี และผู้มีบุญคุณ และให้รักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพ ,ให้ตั้งใจเรียน มุ่งมั่นพยายาม ทำอะไรก็ต้องให้สำเร็จ , รู้จักดูแลตัวเอง และดูแลช่วยเหลือกัน ช่วยเหลือคนอื่น ช่วยเหลือสังคม

นอกจากนี้ยังได้สอนให้ลูกทุกคนมีความมานะอดทน ขยัน ประหยัดรู้จักอดออม สู้งาน และประกอบสัมมาชีพ ,มีน้ำใจ มีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีในหมู่พี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน และที่สำคัญจะพร่ำสอนลูกทุกคนให้เป็นคนกตัญญูกตเวที เป็นผู้มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตน โดยที่คุณแม่และคุณพ่อได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน อย่างสม่ำเสมอตลอดมา

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น