• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล


         วันนี้ ๑๘ มิ.ย.๖๒ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการจัดระเบียบสังคม หลังจากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพของจังหวัดนครปฐมได้เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมทั้งมีการสุ่มตรวจปัสสาวะในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อหาสารเสพติด ผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่พบสารเสพติดใน ปัสสาวะ ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานต่างด้าวที่สุ่มตรวจ ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น