• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรร่วมประชุมสานเสวนาเชิงปฎิบัติการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกลาง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรร่วมประชุมสานเสวนาเชิงปฎิบัติการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกลาง

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิรินธร ในฐานะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสานเสวนาเชิงปฎิบัติการ "การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว" กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกลาง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร เพื่อร่วมกำหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงาน และติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ ในการพัฒนากลุ่ม / องค์กร / ผู้ประกอบการ ในชุมชนเตรียมความพร้อมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประกอบการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตบริบทของชุมชน ตามแผนพัฒนาชุมชนเพื่อการท่อง เที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานอนุกรรมการฯ ร่วมกับอนุกรรมการฯ พัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร , อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ , นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน , ปราชญ์ชาวบ้าน , เยาวชน , ราษฎรบ้านโนนกลาง ร่วมประชุมสานเสวนาฯ ณ ศาลากลางบ้านโนนกลาง 
ทั้งนี้ กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม กฟผ. จำนวน 20 โหล สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดโตน ในวันที่ 15 กันยายน 2561 นี้
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น