• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีเหล่าศิลปินดารา นำโดยก้อง ห้วยไร่ ร่วมเดินวิ่งปั่นรับบริจาค ใน 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีเหล่าศิลปินดารา นำโดยก้อง ห้วยไร่ ร่วมเดินวิ่งปั่นรับบริจาค ใน 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (มีคลิป)

นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ก่อสร้างอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้บริการผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยในและจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาคารดังกล่าว ยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญจำนวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ และผู้ป่วยที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงกำหนดจัดโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์” เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ “อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์” ขึ้น โดยมีกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น คาราวานดารารับบริจาคในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ในเขต 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 473 กิโลเมตร โดยมีเหล่าศิลปินดาราให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ อาทิ คุณก้อง ห้วยไร่, คุณเบล ขนิษฐา, คุณอี๊ด โปงลางสะออน และคุณสมรักษ์ คำสิงห์ พร้อมครอบครัว นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดัง และหลวงพี่โตโต้ ร่วม Talk Show นำบวน อีกด้วย 
สำหรับเส้นทางจะแบ่งออกเป็น 4 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ศิลปินดาราที่ร่วมในขบวน ได้แก่ คุณอี๊ด โปงลางสะออน และคุณสมรักษ์ คำสิงห์ พร้อมครอบครัวโดยเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น รับบริจาค จะเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)-ผ่านเทศบาลโคกศรี-อำเภอยางตลาด-ชุมชนบ้านเสียว-อำเภอฆ้องชัย-ชุมชนบ้านหนองแปน-อำเภอกมลาไสย-ชุมชนบ้านธนบุรี-ชุมชนบ้านโพนงาม-ชุมชนบ้านนาเรียง-และสิ้นสุดที่เทศบาลอำเภอร่องคำ
เส้นทางที่ 2 : วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ศิลปินดาราที่ร่วมในขบวน ได้แก่ คุณอี๊ดโปงลางสะออน และคุณสมรักษ์ คำสิงห์ พร้อมครอบครัว โดยเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น รับบริจาค จะเริ่มต้น
จากศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)-ผ่านเทศบาลตำบลหนองสอ-เทศบาลตำบลโนนบุรี (อำเภอสหัสขันธ์)-ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย(บ้านโพน)-ที่ว่าการคำม่วง-ที่ว่าการอำเภอสามชัย- ชุมชนบ้านหนองกุงใหญ่-ตลาดอำเภอท่าคันโท-ชุมชนตลาดหนองริวหนัง-ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี- และสิ้นสุดที่ที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก
เส้นทางที่ 3 : วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 จะมี Talk Show นำบวน โดยพระมหาสมปองตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดัง และหลวงพี่โตโต้ และศิลปินดาราที่ร่วมในขบวน ได้แก่ คุณก้อง ห้วยไร่ และคุณอี๊ด โปงลางสะออน โดยเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น รับบริจาค จะเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)-ผ่านทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์-ห้าง Big C-โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม-เทศบาลตำบลนาจารย์-ชุมชนในเขตเทศบาลสมเด็จ-ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ-ตลาดสดตำบลห้วยผึ้ง- ตลาดสดเทศบาลอำเภอนาคู-และสิ้นสุดที่ชุมชนในเขตเทศบาลอำเภอเขาวง
และเส้นทางที่ 4 : วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ศิลปินดาราที่ร่วมในขบวน ได้แก่ คุณก้อง ห้วยไร่ และคุณอี๊ด โปงลางสะออน โดยเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น รับบริจาค จะเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอ เขาวง-ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์-ชุมชนในเขตเทศบาลกุฉินารายณ์-ที่ว่าการอำเภอนามน-สำนักงานเทศบาลดอนจาน-ตลาดพลเสนาเพื่อการเกษตร-ชุมชนบ้านแกเปะ-และสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)
นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้ง ผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมบริจาคในโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์” เพื่อหารายได้สมทบทุน ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อ ให้มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้รับบริการ
โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมซื้อเสื้อโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์” ได้ที่ เว็บไซต์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หรือ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้ที่บัญชี “เงินบริจาคของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์” ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404-3-27003-8 และ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 578-271518-3 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หมายโทรศัพท์ 043-812714เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


คลิปวีดีโอ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีเหล่าศิลปินดารา นำโดยก้อง ห้วยไร่ ร่วมเดินวิ่งปั่นรับบริจาค ใน 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (มีคลิป)-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น