• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!! ผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่น เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!! ผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่น เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก


       ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้อุทยานธรณีขอนแก่น สมัครเข้ารับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เสนอ เรื่อง การเสนออุทยานธรณีขอนแก่น เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอชื่อสมัครเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ก่อนยื่นความจำนงต่อยูเนสโก ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kean Geopark) เป็นอุทยานธรณีท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และได้รับรองให้เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า รวมพื้นที่ประมาณ 1,038 ตารางกิโลเมตร
       

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น จะได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ดำเนินการเสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับข้อคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลาที่ ยูเนสโก กำหนด คือ จะต้องยื่นความจำนงต่อยูเนสโกภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และส่งใบสมัครในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565
     

 “ผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับ คือ จากตัวเลขเมื่อปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปอุทยานแห่งชาติภูเวียง เพียง 6 พันกว่าคน ประกอบกับเป็นช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ภายหลังจากปี 2563 เป็นต้นมา เมื่ออุทยานธรณีขอนแก่น ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่อุทยานธรณีแห่งชาติภูเวียง เพิ่มเป็น 25,000 คน และในปี 2565 มีตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าไป 60,000 คน คาดว่าภายในสิ้นปี 2565 จะเพิ่มขึ้นไม่ตำกว่า 1 แสนคน
ซึ่งจะทำให้มีรายได้เข้ามาในพื้นที่ประมาณ 150 ล้านบาท รวมถึงจะมีการใช้จ่ายในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมของชุมชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพชุมชน การเตรียมความพร้อมของยุวมัคคุเทศก์ และด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องในระดับมาตรฐานตามที่ยูเนสโกกำหนด นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมเสนอไปสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลก ดังนั้นจึงเป็นการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด” 
      

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวอีกว่า “จังหวัดขอนแก่น ยังได้วางเป้าหมายไว้ว่า ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 จะเสนอให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านบรรพชีวินโลก ที่อุทยานธรณีขอนแก่น และการเตรียมพร้อมก้าวไปสู่เป้าหมาย อุทยานธรณีระดับโลก ที่จะเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เป็นแหล่งวิชาการของนักวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาแห่งใหม่ของโลก  เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศและทั่วโลก ต่อไป”


Cr.Pr.Khonkaen
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น