• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯขอนแก่น เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เตรียมความพร้อมของเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯขอนแก่น เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เตรียมความพร้อมของเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่


      วันนี้ (24 ก.พ. 65) ที่ ศูนย์เครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นางพูลทรัพย์ อุปสีดา หมู่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเองรวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ 


การจัดงาน (Field Day) ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นสถานที่จัดงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร 


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ขณะเดียวกันเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรลักษณะต่างคนต่างทำ ผลิตสินค้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขาดการรวมกลุ่มทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิต และเกษตรกรขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แหล่งทุน ทรัพยากรและการตลาด ซึ่งการจัดกิจกรรมผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จะเป็นส่วนที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ที่เรียกกันว่าโซนนิ่ง เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่หน่วยราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกรและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเตรียมความพร้อมของเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรได้ต่อไป

ทั้งนี้ ในการจัดงาน (Field Day) ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก. นางพูลทรัพย์ อุปสีดา ได้นำองค์ความรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย จำนวนสถานีเรียนรู้ คือ 1. สถานีการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตผักปลอดภัย 2. สถานีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3. สถานีการผลิตผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ และให้บริการด้านการเกษตรการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer} Young Smart Farmer และจุดบริการอื่นๆ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานประมาณ 100 คน 


Cr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น