• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

พมจ.ขอนแก่น มอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พมจ.ขอนแก่น มอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ


    วันนี้ (2 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนกาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมหารือมีมติในที่ประชุม เห็นชอบในการสนับสนุนฯ และได้ผ่านกรอนุมัติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2563 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 อนุมัติให้ช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการที่ขอรับการสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 100 รายๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย โครงการ "คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" 50 ราย และโครงการทั่วไปอีก 50 ราย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) จำนวน 56 คันๆ ละ 5,600 บาท รวมเป็นเงิน 257,600 บาท 


ทั้งนี้ เพื่อขจัดอุปสรรค และสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ย่างเช่นบุคคลทั่วไป โดยมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเอื้อต่อคนพิการ รวมถึงมีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและคุ้มครองสวัสดิภาพของคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี


Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น