• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน.จัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน.จัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์


        ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในพื้นที่กอ.รมน.ภาค ๒ รวม ๒๐ จังหวัด ห้วงวันที่ 21-23 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จว.อุดรธานี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้  ไปขยายผลไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีทักษะแนวทางการคัดกรอง คัดแยก ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทราบถึงตัวบทกฎหมาย บทลงโทษที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการฝึกแก้ปัญหาตามบ่งการและสถานการณ์เสมือนจริงของภาคีเครือข่าย ให้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนในลักษณะบูรณาการ และประสานสอดคล้อง เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการร่วมกันเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  อันจะส่งผลให้ การป้องกัน  การคุ้มครอง และการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น