• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จ.นนทบุรี เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จ.นนทบุรี เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์


      ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และคณะ ฯ จึงได้ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ ได้เข้าพบนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการจัดระเบียบสังคม หลังจากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพของจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งมีการสุ่มตรวจปัสสาวะแรงงานต่างด้าวเพื่อหาสารเสพติด
ผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่พบสารเสพติดใน ปัสสาวะ ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานต่างด้าวที่สุ่มตรวจ ซึ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ได้แนะนำและขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และให้หลีกเลี่ยงการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น