• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย


        ในวันที่ 14 พ.ค. 62  เวลา 0930 น. กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เรียนเชิญ พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณห้องประชุมใหญ่สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ทางราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รวมตัวเป็นเครื่อข่ายเฝ้าระวังป้องกันและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและยาเสพติดเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น