• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ


       ในห้วงวันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินทุกประเภท รวมทั้งให้ประชาชนทีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีวินัยทางการเงิน การจับจ่ายใช้สอยประจำวันในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ หรือแหล่งเงินทุนในอนาคต
 ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่มาเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีความสนใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจ อันจะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และยั่งยืนต่อไป


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น