• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน


       พลโทกิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ใ้ห้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบการดำเนินงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับได้มอบแนวทาง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการ  จัดระเบียบสังคม แก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ สามารถนำนโยบายของผู้บังคับบัญชาไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน ยิ่งขึ้นต่อไป โดยการประชุมพบปะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงทางสังคมในเรื่อง การจัดระเบียบสังคม, การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ และ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   เยี่ยมชมจุดจอดเรือบ้านท่าอินทร์แปลง ต. โคกก่องฯ ริมแม่น้ำโขง และจุดตรวจคนเข้าเมือง จ.บึงกาฬ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อป้องกันการกระทำสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ  เช่น การลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมือง ยาเสพ ติด สินค้าหนีภาษี เป็นต้นเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น