• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส) รุ่นที่ ๕/๖๒

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส) รุ่นที่  ๕/๖๒


     เมื่อ 21 มี.ค. 62 เวลา 1430 พล.ท. กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และ คณะฯ เป็นประธาน ในการปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ ๕/๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านแกลมื่อโจ๊ะ หมู่ที่ ๘ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ ประธานกองทุน คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้กล่าวปิดการอบรมให้ข้าราชการและผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมใจกัน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาในทุกด้าน ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลัง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยเหลือทางราชการในการแจ้งข่าวสารด้านยาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และร่วมช่วยกันจัดระเบียบสังคม ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งความผาสุกต่อไป จากการตรวจเยี่ยมของคณะฯ พบว่าชุมชนบ้านแกลมื่อโจ๊ะปฏิบัติงานได้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด ในการเฝ้าระวังและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้นและมีท่าที่ให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมากขึ้น

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น