• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค3 ส่วนแยก1 ซึ่งปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย และ การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตาก ระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ค.62

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค3 ส่วนแยก1 ซึ่งปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย และ การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตาก  ระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ค.62


             เมื่อ 20 มี.ค.62  เวลา 1515 พล.ท. กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และ คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน และหน่วยปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หน่วยตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ ณ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกับได้มอบแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในมิติด้านการป้องกัน ด้านการสนับสนุนการสกัดกั้นปราบปราม และด้านการบำบัดรักษา คืนคนดีสู่สังคม ให้เห็นผลเชิงประจักษ์โดยเร็ว รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวสาร ด้านยาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคมจากการตรวจเยี่ยมของคณะฯ พบว่าเจ้าหน้าที่และประชาชนทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวสาร ด้านยาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม เป็นผลให้ประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น