• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย


      วันนี้ 28  ก.พ.62 เวลา 0900 พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย   ณ โรงแรมตราดซิตี้ อ.เมือง  จ.ตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของทางราชการเกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษของการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมาเข้าสู่ระบบการจ้างงานและการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการสร้างเครือข่ายในการควบคุม กำกับ ดูแล แรงงานต่างด้าว ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้ตามนโยบายของรัฐบาล


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น