• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

“ไทยนิยม ยั่งยืน:เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“ไทยนิยม ยั่งยืน:เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”

๑๘ต.ค.๖๑ นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นางวรารักษ์ รังษี ว่าที่นายกกิ่งกาชาดอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยว่าที่คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเขาสวนกวาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการตลาด กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเทพอำนวยและกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านป่าเปือย ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ซึ่งกลุ่มได้เริ่มทอผ้ามัดหมี่ลายโบราณท้องถิ่น และลาย “แคน แก่น คูณ”ลายประจำจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบาย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์จังหวัดขอนแก่นและที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้
ซึ่งทั้ง๒ หมู่บ้านนี้ ได้รับงบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท จากรัฐบาล ในการเสริมแกร่งกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน....
\

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น