• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลักดันประเด็นข้อคิดเห็น สู่การสร้างนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผลักดันประเด็นข้อคิดเห็น สู่การสร้างนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศ

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ส่งมอบประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป เพื่อให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นำไปปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น (สปสช.เขต 7 ขอนแก่น) จัดส่งมอบข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระดับเขตพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ปี 2561 โดยมี นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข) และประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็น เป็นประธานในการประชุม
นพ.จรัล กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2561 เกิดขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 18(13) ที่กำหนดให้สำนักงานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไป และนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ผอ.สปสช.เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่าในพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น มีกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ หลากหลายกระบวนการ โดยมีสรุปข้อเสนอที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น ในประเด็นตามข้อบังคับฯ พ.ศ.2556 จำนวน 135 ข้อ โดยมีประเด็นที่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่/จังหวัด จำนวน 53 ข้อ แก้ไขในระดับเขต 55 ข้อ แก้ไขในระดับประเทศ 109 ข้อ และเป็นข้อเสนอที่ต้องส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการจำนวน 48 ข้อ ทั้งนี้ข้อเสนอบางข้อสามารถแก้ไขได้ในหลายระดับ
สำหรับข้อเสนอในปี 2561 เช่น ให้สปสช.เป็นแกนนำหลักในการ แต่งตั้ง “คณะทำงานจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดขอนแก่น” เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดและผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดขอนแก่น”
ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการสุขภาพในทุกหน่วยบริการ โดยอาจจะมีการสมทบลงขันร่วมกับ สปสช. คล้าย สวัสดิการรักษาพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วให้ สปสช. บริหารจัดการงบประมาณ
ให้ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น สร้างช่องทางการสื่อสารและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์เพื่อเอื้อให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกแห่ง (รัฐ /เอกชน)
นพ.ปรีดา กล่าวต่อว่า หลังจากรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ ในระดับเขตแล้ว สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จะนำข้อคิดเห็นที่เสนอจากเวทีการรับฟังความคิดเห็น เสนอต่อ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลักดันประเด็นข้อคิดเห็นเชิงเสนอนโยบายที่สำคัญ สู่การสร้างนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศ สำหรับข้อคิดเห็นที่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จะนำไปเสนอต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาแก้ไขต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้รับการแก้ไขไปแล้วเช่น การส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังโดย สปสช. ได้ร่วมมือกับ สสจ. 4 จังหวัด จัดการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังในพื้นที่ เป็นต้น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น