• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน มอบทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้พ้นโทษ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน มอบทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้พ้นโทษ

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
นายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานว่า การดำเนินโครงการพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ " คืนคนดีสู่สังคม " ซึ่งเป็นทุนของนายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงความประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบกับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
                       
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายเน้นหนักในการคืนคนดีสู่สังคม ด้วยการดำเนินงานตามนโยบาย ๓ ส. ๗ ก. โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่นำเสนอบทบาท ภารกิจของงานราชทัณฑ์สู่สังคมภายนอก รวมไปถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ในภารกิจหลักในการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัย บำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง ระหว่างต้องโทษ เพื่อเป็นการประคับประคองให้พวกเขาเหล่านั้นไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก เพื่อให้สามารถกลับตัวเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ การมอบทุนในครั้งนี้ คือทุนประกอบอาชีพ จำนวน ๘ ทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เพราะผู้พ้นโทษเหล่านั้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดี มีคุณค่าต่อสังคม ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข ในโครงการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

ภัทรพล มานะสร้าง
เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.
พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น