• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลง กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ต่อผู้กระทำผิด

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลง กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ต่อผู้กระทำผิด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. พล อากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Liteacy) ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ซึ่งกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ โดยมีพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ เป็นอธิบดี และกรมคุมประพฤติ มีนายประสาร มหาลี้ตระกูล เป็นอธิบดี และด้านการใช้ดิจิทัล (DIgital Liteacy) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามร่วมกับ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ สามารถกลับตนเป็นผลเมืองดีกลับคืนสู่สังคม มีทักษะความรู้ ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ได้ภายหลังพ้นโทษ อยางไรก็ตามยังมีผู้กระทำผิดบางส่วนที่พ้นโทษออกไปแล้วไม่มีงานทำ จึงขาดโอกาส และหันไปเสี่ยงต่อกระทำความผิดซ้ำ กรมราชทัณฑ์ จึงแก้ไขปัญหาให้ครบวงจร โดยการจัดอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อใหสอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม และให้การยอมรับในตัวผู้กระทำผิด กรมฯ คาดหวังว่าความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของผู้กระทำผิด ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อันจะส่งผลใหัการขับเคลื่อนนโยบายอำนวยความยุติธรรม ลดปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม และสร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบในประเด็นต่างๆ ได้แก่
1) เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565 และแนวทางการขับเคลื่อน โดยให้ฝ่ายเลขาฯ ปรับแก้ไข และเพิ่มเติมในรานละเอียดในร่างแผนแม่บทต่อคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2) เห็นชอบการพิจารณาจัดทำหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับหน่วยงานต่างๆ
3) เห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยให้ฝ่ายเลขาฯปรับแก้ไขและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
4) เห็นชอบการพิจารณาแนวทางการบูรณาการงบประมาณด้านกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย
5) การพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบมาตรการช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมอย่างบูรณาการ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมให้ฝ่ายเลขาฯ ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง เสนอคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป


ภัทรพล มานะสร้าง
เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.
พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น