• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)

เขื่อนสิรินธรจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)


                                      วันที่ 19 เมษายน 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ของผู้ประกอบการรายย่อย , เกษตรกร , กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่เขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล จำนวน 60 คน และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร เข้าร่วมอบรมฯ ช่วงวันที่ 19-21 เมษายน 2561 ตามนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข็มแข็ง โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนพัฒนาเกษตรกร และ SME ดั้งเดิม ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด และเข้าถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ / การฝึกเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ / กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ / กิจกรรมการส่งเสริมตลาดและการเข้าถึงแหล่งทุน โดยมี คณะวิทยากร-อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น ตามความร่วมมือ MOU. เครือข่ายขับเคลื่อน "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล" ณ อาคารช้างน้อย เขื่อนสิรินธร
ภาพ/ข่าว โดย
นายนที ศรีสมรรถการ ช่าง ระดับ 7
หัวหน้าประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น