• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

กฟผ.ร่วมกับอาชีวศึกษา ประชุมการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ.ร่วมกับอาชีวศึกษา ประชุมการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจพอเพียง)
19/เมย./61 ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมที่ห้องประชุมพองหนีบเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
มีวาระการประชุมดังนี้
1.การจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในการนี้มีการอภิปรายหลากหลายประเด็นเพื่อหาข้อกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขในการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจประเมินหลักๆ ในการดำเนินงาน 9 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับโครงการชีววิถี ฯ ดังนี้
1.การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
1.1ประเภทศูนย์เรียนรู้
1.2ประเภทแปลงสาธิต
2.ครู,บุคลากรทางการศึกษา นำไปปฏิบัติและขยายผลดีเด่น
3.นักศึกษาปัจจุบันนำไปใช้และขยายผลดีเด่น
4.ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและปฏิบัติได้ผลดีเด่น
5.ชุมชนได้รับความรู้จากวิทยาลัยและปฏิบัติได้ผลดีเด่น
6.โรงเรียนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น
7.สิ่งประดิษฐ์ในโครงการชีววิถี ฯ
8.งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถี ฯ
คณะกรรมการการประเมินการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
1.ระดับจังหวัด
2.ระดับภาค
3.ระดับประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ตั้งแต่ปี พศ.2546 จนถึงปัจจุบัน เพื่อขยายสู่ชุมชนรอบข้างโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรอบวิทยาลัยที่สังกัด อาชีวศึกษาทั่วประเทศ
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น