• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ฟินิคซฯ ใน SCGP เปิดบ้านนำสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น สัมผัสนวัตกรรมสินค้าตอบโจทย์ลูกค้า และการขับเคลื่อนตามแนวทาง ESG

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ฟินิคซฯ ใน SCGP เปิดบ้านนำสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น สัมผัสนวัตกรรมสินค้าตอบโจทย์ลูกค้า และการขับเคลื่อนตามแนวทาง ESG       15 ธันวาคม 2566 – บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP นำโดย คุณอภิชาติ เชี่ยววานิช ผู้จัดการส่วนพลังงาน และคุณรังสรรค์ รักษา ผู้จัดการส่วนบริหาร เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมความก้าวหน้าของโรงงานซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของ SCGP พร้อมกับแนะนำนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภค และการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนตามกรอบ ESG เพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ


บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นฐานการผลิตสายธุรกิจเยื่อและกระดาษที่สำคัญของ SCGP ในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงฐานการผลิตและมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคและเมกะเทรนด์ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงการผลิตสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค 


ฟินิคซฯ ดำเนินงานร่วมกับ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ใน SCGP ในการนำเสนอโซลูชันครบวงจรเกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัส เริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพาะปลูก จำหน่ายกล้าไม้ ให้คำแนะนำในการปลูกจนถึงการซื้อไม้คืนจากเกษตรกร เพื่อนำมาผลิตเยื่อจากไม้ยูคาลิปตัส และเป็นฐานการผลิตเยื่อและกระดาษพิมพ์เขียนและกระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกันของผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายตามการใช้งานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กระดาษไอเดีย เวิร์ค by SCGP และ ไอเดีย แมกซ์ by SCGP 


นอกจากนี้ ฟินิคซฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่ม โดยเดินหน้าผลิต Dissolving Pulp จากไม้ยูคาลิปตัสป่าปลูก เพื่อผลิตเส้นใยเรยอนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีคุณสมบัติเบาสบาย ดูดซับความชื้น ระบายอากาศและความร้อนได้ดี และดูแลรักษาง่าย โดยการผลิต Dissolving Pulp เป็นการใช้ประโยชน์จากยูคาลิปตัสให้เกิดคุณค่าสูงสุด ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าประเภทเยื่อ ในขณะเดียวกัน ได้มีการนำเยื่อกระดาษมาเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร ภายใต้แบรนด์ “เฟสท์ by SCGP” ที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และพร้อมให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการร่วมกันวิจัย พัฒนา เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Reo’s Deli (รีโอส์ เดลิ) พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ถาดอาหารแช่เย็นพร้อมทาน (Fest Redi Pak) Fest by SCGP ที่ช่วยรักษาความสดและรสชาติของอาหาร สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้เลยโดยไม่ต้องถอดปลอกออก เก็บความร้อนได้ดี จึงช่วยลดเวลาและประหยัดพลังงานที่ใช้ในการอุ่นอาหารลง


ฟินิคซฯ มุ่งดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG 4 Plus เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ได้แก่ ในด้าน มุ่ง Net Zero ฟินิคซฯ มีการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น เปลือกไม้ ตาไม้ และการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของ SCGP ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 และร่วมกับชุมชนในการปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยในปี 2564-2566    ฟินิคซฯ ปลูกต้นไม้ให้กับชุมชนไปแล้วรวมกว่า 44,000 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำ 214 ฝาย


สำหรับในด้าน Go Green ฟินิคซฯ ได้เพิ่มการลงทุน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินงานในด้านการลดมลภาวะกลิ่น ฝุ่น และการใช้น้ำอย่างเหมาะสม และร่วมรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านกิจกรรม “พากระดาษกลับบ้าน” ในการนำกระดาษเหลือใช้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากถึง 21 ตันในระยะเวลา 3 ปี  


ในด้าน Lean เหลื่อมล้ำ ฟินิคซฯ ได้ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนรอบโรงงาน เช่น การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 22 กลุ่ม เป็นรายได้กว่า 7 ล้านบาท รวมถึงการสนับสนุนสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 


และในด้าน ย้ำร่วมมือ ฟินิคซฯ ได้ร่วมกับชุมชนตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในการสร้างชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนที่มีการจัดการขยะ อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัด หน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งพนักงานจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น