• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กอ.รมน.ขอนแก่น!!บูรณาการร่วมชุดเฉพาะกิจ ปราบปราม จับกุม และดำเนินการคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่ดำเนินการตาม มติ คณะรัฐมนตรี 5 กค.65 ในจังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน.ขอนแก่น!!บูรณาการร่วมชุดเฉพาะกิจ ปราบปราม จับกุม และดำเนินการคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่ดำเนินการตาม มติ คณะรัฐมนตรี 5 กค.65 ในจังหวัดขอนแก่น     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้  พ.อ.ณัฐพงศ์ กฤติธำรง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด ชปข.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมบูรณาการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถาน
ประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย และคนต่างด้าวที่ไม่ดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 อ้างถึง คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมฯ


ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดขอนแก่นแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและ ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างต้าวที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย และคนต่างด้าว
ที่ไม่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสืบเนื่องจากการประชุมความมั่นคง
จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประธานการประชุมมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้ออกตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นได้มีกำหนดการตรวจสอบสถานประกอบการฯ ในวันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 


ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้บูรณาการ ร่วม จัดหงานจังหวัดขอนแก่น,ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น,ปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น,สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น, ตรวจสอบบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 
1.บริษัท คริสเตียนที่ และนีลเส็น (ไทย) จำกัด
2.บริษัท แก้วกล้า จำกัด
3.บริษัท เลิศวลิส คอนสตรัคชั่นจำกัด
4.บริษัทเพชรภัทร ก่อสร้าง จำกัด
5.บริษัท แครค่อน จำกัด


ซึ่งบริษัท ทั้ง 5 รายดังกล่าวเป็นซับคอนเเทรค รับก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตรวจพบแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่าชาย-หญิง รวม 214 คน จากการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตทำงาน,เอกสารหนังสือเดินทาง, ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปรกติเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น