• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DGA มอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ส่งเสริมหน่วยงานรัฐ เปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อยอดในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

DGA มอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ส่งเสริมหน่วยงานรัฐ เปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อยอดในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


      สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัล “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ประจำปี 2565 หรือ DIGI Data Awards 2022 ให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านเว็บไซต์ data.go.th เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่าย และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดระหว่างหน่วยงานรัฐ ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้จัดงานเมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ


ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และกุญแจสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล คือ “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” เนื่องจากเป็นกลไกที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน สร้างความโปร่งใสและยังเป็นพื้นฐานการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดในภาคเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ ถือได้ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเตรียมชุดข้อมูลเปิดมาเผยแพร่ในระบบ data.go.th ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้นำข้อมูลไปใช้และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่จากข้อมูลและสามารถนำประเทศไทยไปสู่การเป็นภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในที่สุด (Data Driven Government)

 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเพิ่มเติมว่า “DGA ได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Innovation & Governance Institute หรือ DIGI (ดิจิ) เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐให้มีการาจัดทำชุดข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางหลักของ “ธรรมาภิบาลข้อมูล” โดยสถาบันดิจิ มีภาระสำคัญในการส่งเสริมระบบนิเวศข้อมูล (Data Ecosystem) ตั้งแต่การส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้และให้คำปรึกษาการจัดข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาล และนำไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลชุดมาเปิดเผย และนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และสร้างเสริมชุมชนผู้ให้ประโยชน์ข้อมูลเปิดอย่างเป็นรูปธรรม “Open Data Community” ตลอดจนรับผิดชอบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลภาครัฐ หรือ data.go.th เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและติดตามชุดข้อมูลเปิดจากหน่วยงานต่างต่างในลักษณะ One Stop Service โดย ณ ปัจจุบันมีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ กว่า 7,800 ชุด”  


สำหรับรางวัล DIGI Data Awards 2022ปีนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่จัดทำข้อมูลมาเปิดเผยบนแพลตฟอร์มกลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th เพื่อเป็นรางวัลส่งเสริมความมุ่งมั่นการจัดทำชุดทำข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด “Data Driven Government” รางวัลดังกล่าวนี้นอกจากเป็นการส่งเสริมความมุ่งมั่นของหน่วยงานรัฐแล้ว ยังได้มอบรางวัลส่งเสริมชุดข้อมูลเปิดที่สำคัญและเป็นที่นิยมโดยคัดเลือกจากชุดข้อมูลที่มีอันดับการดาวน์โหลดสูงสุดจากผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มกลาง data.go.th ในอีกทางหนึ่งด้วย ความคาดหวังของการมอบรางวัลในครั้งนี้ต้องการมุ่งเน้นให้เกิดการฝึกฝนของเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานที่ถือครองชุดข้อมูลต่างต่างในหน่วยงานว่า ข้อมูลที่หน่วยงานถือครองไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เฉพาะในหน่วยงานเท่านั้น หากแต่ยังจะเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น เมื่อนำข้อมูลที่ถือครองมาเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน หรือแม้กระทั่งภาคประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ ที่นำไปต่อยอดจะสามารถเพิ่มมูลค่าของชุดข้อมูลได้เช่นกัน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ของข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ระหว่างหน่วยงาน และความร่วมมือของภาคประชาคม นอกจากนี้ยังมีการผลักดันการจัดทำบัญชีช้อมูล หรือ Data Catalog โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐมีทะเบียนบัญชีชุดข้อมูลเป็นของตนเอง ผ่านกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดชุดข้อมูลเปิด ที่มีเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก

 

รางวัล DIGI Data Award 2022 ในครั้งนี้มีการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 58 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 โล่เกียรติคุณ 9 รางวัลได้แก่


1)     หน่วยงานที่มีชุดข้อมูลเปิดยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 2565 ( DIGI TOP DATA AWARD WINNERS) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , การทางพิเศษแห่งประเทศไทย , การกีฬาแห่งประเทศไทย


2)     รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมตลอดกาล (DIGI EXCELENCY DATA AWARD WINNERS) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ กรมควบคุมโรค สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร


3)     รางวัลพิเศษ (EXCELLENT  OPEN DATA HUB AWARD WINNERS) สำหรับหน่วยงานที่รวบรวมชุดข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อเผยแพร่ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ,  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ การเคหะแห่งชาติ


และประเภทที่  2 ประกาศนียบัตรชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า จำนวน 49 รางวัล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ digi.data.go.th 

 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษ “ DIGI TALK ”  2 ช่วงด้วยกันได้แก่ ช่วงที่ 1 บรรยายโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลภายใต้หัวข้อ Objective and Achievement ซึ่งมาบอกเล่าถึงภารกิจหลักของสถาบัน DIGI เป้าหมาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมที่มีต่อไป และช่วงที่ 2 จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ Review and Preview ภาครัฐไทยกับการขับเคลื่อนด้วย Data ร่วมเสวนาโดย ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง , ดร.กาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและร.ท.ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมาร่วมพูดคุย Review วิธีการขับเคลื่อนให้เกิด Data Driven Government และผลสำเร็จ พร้อมแนะนำถึงบริการเกี่ยวกับด้าน Open Data Hub ที่กำลังพัฒนา

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น