• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กสทช.จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ กสทช.

สยามไทยแลนด์ นิวส์(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กสทช.จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ กสทช.


      วันที่ 11 พ.ย.2565 ที่ห้องมงกุฎเพชร 1 ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนัก งาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดน เกษตรกร บุคลากรจากสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้นำชุมชน รวมทั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคใน จ.ขอนแก่น และจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานสนใจเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ จัดโดยคณะกรรมการติดตามและประ เมินผลการปฏิบัติงาน หรือ กตป. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรม การกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(Public Hearing) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน”


สำหรับการประชุมในวันนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอกระบวนการติดตามและประ เมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565 และช่วงที่ 2 จะเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop) โดยจัดรูปแบบกลุ่มย่อย และระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบจากการเข้าร่วมโครงการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของ กสทช.ต่อไป


ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ ได้กล่าวด้วยว่า “การดำเนินงานของ กสทช.มุ่งดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมน าคม เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม รวมถึงท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยมีสิทธิในการรับบริการด้านการสื่อสาร ขั้นพื้นฐานและด้านเทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ทำมาหากิน ทำธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในภาพรวมด้วย”.


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น