• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!มอบบ้านพลังบวร คนบ้านฝาง สร้างสุข เกื้อกูล 2565

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!มอบบ้านพลังบวร คนบ้านฝาง สร้างสุข เกื้อกูล 2565


     วันนี้ 7 ต.ค. 65 ที่บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดซอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน มอบบ้านพลังบวร คนบ้านฝาง สร้างสุข เกื้อกูล ตามโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน


จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ "แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน" เพื่อบูรณาการดำเนินงานในพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหสื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และอำเภอบ้านผ่าง ได้จัดทำโครงการ "พลังบวร คนบ้านฝาง สร้างสุข เกื้อกูล" ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่อม สร้าง และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามระบบ TPMAP มิติที่อยู่อาศัย ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้บนหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


สำหรับการมอบบ้าน ในครั้งนี้ มอบให้กับครอบครัวของนางลำไย หร่อยดา อายุ 65 ปี อาชีพรับจ้าง มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับหลาน รวมจำนวน 6 คน ไม่มีบ้านพักอาศัย เนื่องจากบ้านถูกยึดต้องทำเพิ่งพักอาศัยชั่วคราว ซึ่งมีสภาพไม่คงทนถาวรและไม่มีความปลอดภัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ "พลังบวร คนบ้านฝาง สร้างสุข เกื้อกูล" จำนวน 60,000 บาท 

Cr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น