• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!จัดงาน OTOP CITY IN KHONKAEN เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!จัดงาน OTOP CITY IN KHONKAEN เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP 
 


     วันที่ 2 ส.ค. 65 ที่ เวทีกลางสวนรัชดานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน OTOP CITY IN KHONKAEN ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้าง เศรษฐกิจไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในและต่างจังหวัด นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ซึ่งเป็นทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้รับชมและเลือกซื้อสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ตามนโยบายของรัฐบาล
        

นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน และการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดให้มีความพร้อมในการปรับตัวสู่ยุคการตลาด 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยได้ประสานเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น และเครือข่าย OTOP จากต่างจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการและสินค้า เข้าร่วมจำหน่ายในงานระหว่าง วันที่ 1-7 สิงหาคม เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ใน ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากภายในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าร่วม จำนวน 124 ราย แบ่งเป็น 1. ประเภทอาหาร จำนวน 53 ราย/กลุ่ม 2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 2 ราย/กลุ่ม 3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 50 ราย/กลุ่ม 4. ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 15 ราย/กลุ่ม 5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 4 ราย/กลุ่ม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจมาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าดี มีคุณภาพภายในงานกันเป็นจำนวนมาก

Cr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น