• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอุทยานธรณีขอนแก่น สมัครเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอุทยานธรณีขอนแก่น สมัครเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้อุทยานธรณีขอนแก่นสมัครเข้ารับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อย โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะ ได้นำพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์การเสนออุทยานธรณีขอนแก่น เข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เสนอ เรื่อง การเสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอชื่อสมัครเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ก่อนยื่นความจำนงต่อยูเนสโก ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 และมอบหมายให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการดำเนินงานและการบริหารจัดการอุทยานธรณีขอนแก่นด้วยความสนใจและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และผ้าไหมมัดหมี่ ที่มีการพัฒนาลวดลายเป็นลายไดโนเสาร์ที่สวยงามและน่าสนใจ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายไปสู่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และนำศักยภาพที่ท้องถิ่นและพื้นที่มีอยู่มาพัฒนาขับเคลื่อนให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักเพิ่มขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดอย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

สำหรับจังหวัดขอนแก่น ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kean Geopark) เป็นอุทยานธรณีท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และได้รับรองให้เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า รวมพื้นที่ประมาณ 1,038 ตารางกิโลเมตร โดยอุทยานธรณีขอนแก่นมีการดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ที่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกให้ความสำคัญ ได้แก่ การมีมรดกทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าระดับนานาชาติ การบริหารจัดการ การรับรู้ของประชาชน และมีเครือข่ายร่วมดำเนินการ ซึ่งหากอุทยานธรณีขอนแก่นได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแหล่งธรณีวิทยาไดโนเสาร์ภูเวียง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดการค้นพบไดโนเสาร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รับการอนุรักษ์และศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเป็นมรดกที่สำคัญของประเทศไทย รวมถึงแหล่งธรณีวิทยาอื่น ๆ ที่อยู่ภายในอุทยานธรณีขอนแก่นจะเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบรรพชีวินวิทยาเพื่อคนทั้งมวล เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เปิดรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย จากทั้งในและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีขอนแก่นเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า 100,000 คน/ปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นด้วย


Cr.คนพันธ์แชร์ สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น