• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

ขอนแก่น และสถานกงศุลจีน มอบบ้านให้กับคนยากจนตามยุทธศาสตร์ "แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน"

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น และสถานกงศุลจีน มอบบ้านให้กับคนยากจนตามยุทธศาสตร์ "แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน"   


     เมื่อวันนี้ (25 มี.ค. 65) ที่ ครัวเรือนนางทองคูณ ไทยทวี บ้านเลขที่ 25 บ้านเขวา หมู่ที่ 15 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองกุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ "แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน"
       

สืบเนื่องจาก อำเภอมัญจาคีรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจน จากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 107,645 บาท เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครัวเรือนนางทองคูณ ไทยทวี โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วเสร็จในวันที่ 13 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 20 วัน โดยใช้แรงงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดเค้า คณะครู นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ร่วมดำเนินการ
        

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงืทุกระดับและทีมปฏิบัติการในพื้นที่ ในการตรวจสอบและเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook รวมถึงการร่วมแก้ไขปัญหาพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้กับครอบครัว เป็นพี่เลี้ยงในการปรับวิถีการดำรงชีวิต การดูแลชีวิต โดยได้รับงบประมาณจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครัวเรือนนางทองพูน ไทยทวี เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องมิติความเป็นอยู่ โดยการสนับสนุนจากส่วนราชการและผู้มีจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ

Cr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น