• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

"เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565"จุดประกายสร้างสรรค์ รับแรงบันดาลใจ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

"เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565"จุดประกายสร้างสรรค์ รับแรงบันดาลใจ


“สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” และ “จังหวัดขอนแก่น”จุดประกายสร้างสรรค์ รับแรงบันดาลใจใน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565” (Isan Creative Festival 2022) ภายใต้แนวคิด “Think Link Things วิเคราะห์เชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่ง” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565 นี้
 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ผนึกพลังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัด “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565” (Isan Creative Festival 2022) ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Think Link Things วิเคราะห์เชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่ง” จากคำสร้อยในเพลงอีสาน สู่ธีมเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 “ติง ลิ่ง ติง - Think Link Things”  ที่สะท้อนการผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม แสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ ผ่านผลงานที่เก็บเกี่ยวและได้รับแรงบันดาลใจจากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม “อีสาน” โดยมุ่งเน้นส่งเสริม 3 อุตสาหกรรมหลักที่ชูอัตลักษณ์ถิ่นอีสาน ได้แก่ อุตสาหกรรมความบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment) การเชื่อมโยงและรวบรวมภาคีเครือข่ายนักสร้างสรรค์ทั่วภาคอีสาน (ISAN Regional) และโมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) พบกับการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรม กว่า 100 รายการ จากนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการจากทั่วภูมิภาคอีสานมากกว่า 300 ราย บนพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์-กังสดาล ในจังหวัดขอนแก่น และทั่วภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565


ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า"นับเป็นอีกความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคอีสาน ผ่านเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 หรือ ISAN Creative Festival 2022 ที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ต่อยอดจากปีก่อน ซึ่งประสบความสำเร็จและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างจัดเทศกาลฯ รวมเป็นจำนวนสูงถึง 309 ล้านบาท ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบ On-site และ online กว่า 276,069 โดยปีนี้ยังคงมุ่งเน้นเปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์ได้แสดงพลังความสร้างสรรค์ของศิลปวัฒนธรรมอีสานผ่านเครือข่ายกลุ่มสาขาอาชีพสร้างสรรค์ต่าง ๆ และสร้างโอกาสใหม่ให้


ธุรกิจสร้างสรรค์ในภาคอีสาน นำเสนอจุดแข็งของภูมิภาคอีสาน ที่อุดมไปด้วยสินทรัพย์และทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคดิจิทัล ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศทั้ง 15 สาขา ซึ่งในปี 2563 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1.19 ล้านล้านบาท


“นอกจากนี้ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 เป็นเทศกาลฯ ที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ ในภาคอีสาน ที่สามารถแสดงศักยภาพด้านการออกแบบ ตลอดจนเชื่อมโยงการแก้ปัญหาและการพัฒนาเมืองในหลายมิติ ทั้งด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น โครงการขนส่งสาธารณะเชื่อมเมือง (Khon Kaen Urban Transit) ต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบาที่กำลังจะมาวิ่งให้บริการจริงในอนาคต โครงการ Co-Create: ปรับอากาศ ส่งเสริมการเติบโตของเมืองที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรฐกิจชุมชนดั้งเดิม ซึ่งเป็นแรงพลังที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตการณ์โรคโควิด-19”


ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า "ในนามของจังหวัดขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อีกครั้ง กล่าวได้ว่าขอนแก่นเป็นจังหวัดที่่เปี่่ยมไปด้วยสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและภููมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยัังเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว การจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565"  จึงไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น และภูมิภาคอีสานที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของชาวอีสานในการต่อยอดสินค้าและบริการ จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีให้กลายเป็นสินค้าและบริการที่ตอบสนองกับบริบทใหม่ของโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นอุุตสาหกรรมอาหาร ดนตรี งานหัตถกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของการทอผ้ามัดหมี่ ที่ทำให้ขอนแก่นได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สร้างชื่่อเสียงให้ประเทศไทยไปทั่วโลก เป็นอัตลักษณ์สร้างให้อีสานเป็นที่รู้จัก และสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ในอนาคตต่อไป”


ด้าน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า “เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ฯ เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง อันจะเห็นได้จากในหลายโครงการที่เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับ CEA ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์และกังสดาลให้เกิดการพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ จึงเปรียบเสมือนชุมทางของนักสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานระดับสากล เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการต่อยอดวัฒนธรรมของอีสานสำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กลับคืนไปสู่พี่น้องชาวอีสานเองและเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค” 

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัย สามารถเข้าชมในพื้นที่จัดแสดงได้อย่างทั่วถึงและปลอดความกังวล คณะผู้จัดงานได้มีการจำกัดจำนวนการเข้าชมในพื้นที่ การลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงาน และแพลตฟอร์ม Crowd Check ที่ให้ข้อมูลความหนาแน่นของการใช้งานในแต่ละพื้นที่แบบเรียลไทม์ ให้ผู้เข้าร่วมงาน

สามารถวางแผนการเดินทางได้ก่อนล่วงหน้า และบางกิจกรรมสามารถเข้าชมงานทางออนไลน์ เช่น เสวนา ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ Isan Creative Festival เทศกาลฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยผู้เยี่ยมชมงานทุกท่านจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป หรือแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้างาน
เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 (Isan Creative Festival 2022) ผู้ที่มาชมงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ และไฮไลต์ ดังนี้
1. ปลูก เด็ด เฮ็ด เฮียนฮู้ Lunch & Learn Project: School Yard Lunch TCDC Khon Kaen
จากโครงการพัฒนาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนประถมศึกษาภายใต้งบ 21 บาทต่อคน (Lunch & Learn) สู่การพัฒนาวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ในปีนี้ โครงการจะทำงานร่วมกันกับเกษตรกร แม่ครัว บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเมนูอาหารกลางวันโดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและสารอาหารเป็นหลัก

2. จ้วดทอล์ก Juad Talk: Isan Next TCDC Khon Kaen/ Online Platforms
ทอล์กที่จะทำให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง และอุตสาหกรรมงานฝีมือและการออกแบบ ว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ใหม่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยวิทยากรชาวอีสานรุ่นใหม่ 6 ท่านที่พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้เข้าใจง่ายแบบจ้วด ๆ
 
3. ฉายฮูป หน้าฮ้าน กลางย่านศรีจันทร์  Projection Mapping Show  โรงแรมสวัสดี (Sawasdee Hotel)
การเเสดงเเสง สี เสียง ผ่านเทคนิค Projection mapping ที่เชื่อมโยงการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำเสนอศักยภาพ สินทรัพย์ เเละเรื่องราวของวัฒนธรรมเเละหมอลำ

4. มักหมัก  Isan Flavour Library  TCDC Khon Kaen
ภูมิปัญญาการหมักดองของอีสานเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์การถนอมอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและความหลากหลายของรสชาติขึ้น ความลับของรสชาติอันความหลากหลายของการหมักดองอีสานจะถูกคลี่ออกมาเป็นนิทรรศการ "มักหมัก"

5. ตลาดดีคัก 2 แห่ง  D-KAK Market TCDC & D-KAK Market in the City  TCDC Khon Kaen และสถานีปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen Air-Conditioned Bus    Terminal)
การออกร้านของบรรดาดีไซเนอร์และผู้ประกอบการสร้างสรรค์หน้าใหม่ จำนวนกว่า 65 ร้านค้า และ ตลาดที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการในย่านศรีจันทร์ได้นำสินค้าที่น่าสนใจมาจำหน่าย เราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์และคุณภาพจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยรวบรวมร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก สินค้าจึงมีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

6. เวิร์กชอป  Creative Workshop  TCDC Khon Kaen และสถานีปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen Air-Conditioned Bus    Terminal)
กิจกรรมสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 ผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ประกอบด้วยนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมบันเทิง นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และนักเรียนนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
 
7. หนังสั้นในย่านย่อย  Sub-District Short Film  TCDC Khon Kaen
“ภาพยนตร์สั้นที่จะมาเล่าเรื่องของย่านย่อย ภายในย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ผ่านมุมมองของผู้กำกับมืออาชีพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่”
       
8. เล่นแร่ แปรผ้า  House of Fabric-Ation สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen Air-Conditioned Bus Terminal)
นิทรรศการเล่นแร่แปรผ้านำเสนอสิ่งทออีสานที่รังสรรค์ขึ้นจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสานเข้ากับการออกแบบ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของภูมิภาค เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีรูปแบบร่วมสมัยตามมาตรฐานสากล
 
9. เยี่ยมยามบ้านหมอลำ  Molam House Hopping
กิจกรรมที่จะพาไปเก็บเกี่ยวความสนุกสนานและความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของหมอลำในยุคสมัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอีสานที่สืบทอดมายาวนาน ณ ชุมชนแหล่งกำเนิดหมอลำคณะต่าง ๆ
 
10. อีสานบ้านเฮา  Isan, Our Home (town)  1502 Creative Sharing Space
พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ “บ้านเฮา” ที่ผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม ผ่านเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำเสนอเรื่องราวของสองเมืองศักยภาพอย่างสกลนครและนครราชสีมา ที่นำสินทรัพย์และความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่มาปลุกปั้นให้เมืองก้าวสู่การเป็น “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสการแสดงศักยภาพครั้งยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน ใน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565”  ถึงวันที่ 6 มีนาคมนี้ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรม โปรแกรม และตารางเวลาได้ที่www.isancreativefestival.com,    FB: isancreativefestival, Instagram: @isancreativefestival, Line@: isancf #ISANCF2022 #isancreativefestival #เทศกาลอีสานสร้างสรรค์


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น