• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการยกระดับศูนย์เรียนรู้บ้านปันน้ำใจแบบกึ่งออนไลน์

สยามไทยแลนด์ นิวส์(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการยกระดับศูนย์เรียนรู้บ้านปันน้ำใจแบบกึ่งออนไลน์

 

     วันที่ 26 ต.ค.64 นายชัยยศ หาญอมร ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการยกระดับศูนย์เรียนรู้บ้านปันน้ำใจแบบกึ่งออนไลน์ นายชุมพล หน่อศรีดา วิศวกร ระดับ 10 โรงไฟฟ้าน้ำพอง เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นางสาวมนัตตา ศรีปิตา ผู้ใหญ่บ้านบ้านปันน้ำใจ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ โดยจัดกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้บ้านปันน้ำใจ ต. ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของชุมชน พื้นที่รอบโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในการนี้ได้เชิญนายบุญสี ศรีกุล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เรื่องการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีการดำเนินงาน 4 ด้าน 1.ด้านการเกษตร 2.ด้านการประมง 3.ด้านการปศุสัตว์ 4.ด้าน สิ่งแวดล้อม โดยการลดละเลิกการใช้สารเคมีหันมาดำเนินงานด้านการใช้สารชีวภาพ เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้สารชีวภาพโดยการนำเอาอีเอ็ม มาประยุกต์ใช้ประจำกับการดำรงชีพของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น