• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ ๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ ๑ 


     วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ ๑ 
     

นางสาวสิริน้อย องค์ศิริวิทยา ผู้อำนวยการกองกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า จากการที่ในปัจจุบันมีการเสนอข่าวจากสื่อต่าง ๆ มากมาย บางครั้งข่าวที่นำเสนอขาดข้อมูลที่เป็นจริงเป็นข่าวปลอม (Fake News) ซึ่งอาจจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม มักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความเสียหายทั้งเป็นกลุ่ม และประเทศชาติโดยส่วนรวม เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาที่เผยแพร่ข้อมูลในสื่อดังกล่าว โดย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC) ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจแก่ประชาชนและสื่อมวลชน ได้เข้าใจและเลือกบริโภคสื่อที่เป็นจริง ไม่ตื่นตระหนก มีความระมัดระวัง และตระหนักรู้ในงานสื่อสังคมออนไลน์ ใช้สติก่อนเผยแพร่ข้อมูล ไม่หลงเชื่อและรู้ทันข่าวข่าวปลอม และคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากบริโภคข่าวปลอม
     

นายทศพล เพ็งส้ม กล่าวว่า เดิมทีเวลามีข่าวปลอมเกิดขึ้นมักจะเกิดความเสียหายในภาพรวม การแก้ไขข้อมูลข่าวสารต้องใช้เวลามาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข่าวกรองประจำกระทรวง และจังหวัด โดยศูนย์ข่าวกรองประจำจังหวัด จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธานศูนย์ และมั่นใจว่าเมื่อมีศูนย์ข่าวกรองประจำจังหวัดเป็นเครือข่าย ก็จะสามารถติดตามเฝ้าระวังข่าวปลอมที่อาจเกิดขึ้น จะดำเนินการติดตาม และรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อชี้แจงแก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ
     

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ข่าวปลอมไม่มีวันที่จะหมดไปจากโลก แต่เมื่อได้สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้ประชาชนฉลาดรู้เท่าทันข่าว รับทราบภัยที่จะเกิดขึ้นจากข่าวปลอมซึ่งจะได้ช่วยเฝ้าระวัง และทำความเข้าใจแก่ประชาชน ปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ก็จะลดน้อยลง
-----------------------------------------------
ข่าว/ภาพ : นายยศ จันทร์หอมฟุ้ง 
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น