• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี


ชุมชนบ้านดง หมู่ ที่ 2 ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
    

วันที่ 27 กค. 64 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธาน เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แปลงพื้นที่ต้นแบบของนางดวงเดือน ตรีศรี หมู่ที่ 2 บ้านดง ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น เป็นแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตให้กับชุมชน ตามหลักทฤษฏีใหม่ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งมีจิตอาสาครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเข้าร่วมจำนวน 25 ราย และได้รับเกียรติจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ได้มอบหมายให้นายธนภัทร์ ฉัตรสุวรรณ วิศวกร ระดับ 11 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประสานงานโครงการโดยนางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ พัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าว อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น