• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

เทศบาลนครขอนแก่น แถลงข่าวการจัด “งานประเพณีออกพรรษาสืบสานลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู” ประจำปี ๒๕๖๓

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เทศบาลนครขอนแก่น แถลงข่าวการจัด “งานประเพณีออกพรรษาสืบสานลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู” ประจำปี ๒๕๖๓

 

      วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น ๔ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดแถลงข่าวการจัด “งานประเพณีออกพรรษาสืบสานลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูู” ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดย เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น
     

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกประสบวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (โควิค ๑๙) อย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่การดำเนินชีวิตของประชาชนยังต้องดำเนินต่อไป รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดกิจกรรม
     

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า การจัด “งานประเพณีออกพรรษาสืบสานลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู” ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป เป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้เกิดวามรักในศิลปวัฒนธรรม เกิดความสมัครสมานสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ อย่างยั่งยืนต่อไป --------------------------------------------
 ภาพ/ข่าว : ยศ จันทร์หอมฟุ้ง
- บก.ข่าว KK Online News
- ผู้สื่อข่าว สยามไทยแลนด์นิวส์

  

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น