• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

นายกเทศบาลกุดน้ำใส ออกตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายกเทศบาลกุดน้ำใส ออกตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)


         วันที่ 17 เม.ย.63 นายวิรัตน์  เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส นายวรพจน์  อินทรโชติ ที่ปรึกษานายก พร้อมด้วยนายเชิดชัย  ข้อยุ่น ปลัดเทศบาล ออกตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองป้องกัน และยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใสได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 5 และรายที่6 ของจังหวัดขอนแก่น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นยับยั้งการระบาดการนำเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน และชุมชน โดยมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และมติในที่ประชุมของหมู่บ้านให้ดำเนินการปิดเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้านโดยตั้งจุดคัดกรองจำนวน 3 จุด จากเดิมมีเส้นทางเข้าออกบ้านกุดน้ำใสถึง 6 จุด เพื่อปิดกั้นและสกัดกั้นการเดินทางทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน อย่างเข้มข้น อนึ่ง ก่อนพบการติดเชื้อที่บ้านกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโดยการ มอบหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในตำบลกุดน้ำใสทุกราย มอบแอลกอร์ฮอร์ล้างมือทุกครัวเรือน ๆ ละ 1 ลิตร และชนิดพกติดตัวให้กับประชาชนทุกคน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 แล้ว ร่วมใจ ต้านภัย สู้โควิด-19Cr.เทศบาลกุดน้ำใส
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น