• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

"กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ" จัดหางานจังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

"กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ" จัดหางานจังหวัดขอนแก่น


         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน "กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ" โดยมี นายปานทอง  สระคูพันธ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 70 ท่าน ณ ห้องกรรณิการ์ 2 ขั้น 2 โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติคโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น


ด้านนาย ปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในนามคณะผู้จัดงาน "กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ" ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

การจัดงานโครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการด้านการแนะแนวอาชีพระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานทางด้านการศึกษา ตลอดจนเป็นพลังในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ตามมติ คณะรัฐมนตรี ซึ่งเห็นชอบในกระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดให้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ดำเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนวเพื่อให้เครือข่ายการแนะแนวอาขีพได้รับความรู้ ข้อมูลด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านทิศทางการเติบโตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และแนวโน้มสถาณการณ์แรงงาน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านข้อมูลการแนะแนวอาชีพ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงาน


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น