• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง ในพื้นที่ จ.กระบี่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง ในพื้นที่ จ.กระบี่


        ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปที่พักแรมและข้อมูลคนเข้าเมือง เพื่อจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลอันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวตลอดจนทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในการนี้ทางศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง ในพื้นที่ จ.กระบี่ โดยมี พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธานจัดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.กระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองในปัจจุบันโดยรับทราบแนวทางการปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์  ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่กระทบต่อสิทธิในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม และหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองกำกับการตำรวจภูธร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักจัดหางาน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการธุรกิจที่พักแรมเพื่อให้เห็นวิธีการบันทึกข้อมูลผู้พักแรม พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.กระบี่ และท่าเทียบเรือ อบจ. จ.กระบี่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไปเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น