• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นายอำเภอบ้านไผ่ เพิ่มมาตรการรักษาความสงบในพื้นที่ เสริมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอบ้านไผ่ เพิ่มมาตรการรักษาความสงบในพื้นที่ เสริมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน


       ๒ ส.ค. ๖๒ เวลา๑๓.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. สถานศึกษาและกำนัน ทุกตำบล เพื่อสั่งการการปฏิบัติมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เสริมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
       ตามที่ได้ปรากฏสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม๒๕๖๒ ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญในพื้นที่ จึงขอให้ทุกภาคสวนตลอดถึงหมู่บ้าน ตำบล ดำเนินการตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ดังนี้
 ๑)ให้ติดตามสถานการณ์และประสานกับหน่วยงานตำรวจ ทหาร ในพื้นที่
พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน อาทิ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักและร้านอาหาร และภาคประชาชน ร่วมกันสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติในสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง และจุดที่มีประชาชน/นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติรวมตัวเป็นจำนวนมาก และหากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งรายละเอียดสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 ๒)บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกประชาชนในทุกพื้นที่


๓)ประสานการปฏิบัติร่วมกันที่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 ๔)หากปรากฏสถานการณ์ฉุกเฉินให้รายงานนายอำเภอโดยทันที
 ๕)กำชับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมมือกับประชาชนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรัดกุม ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ ขอให้แจ้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ตลอด ๒๔ชั่วโมง

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น