• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหายาเสพติด

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหายาเสพติด


          ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในวันที่ ๗ ส.ค. ๖๒ พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และคณะ ฯ จึงได้ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและ จังหวัดยะลา รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการลงพื้นที่ทั้งจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. โดยการจัดเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมาย และและผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเป็นงานที่จะต้องขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในมิติด้านความมั่นคงทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยงานหลัก ๓ งาน คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยภาพรวมของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทุกส่วนราชการได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างจริงจัง สามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี และจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น