• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลน และยากจน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลน และยากจน

   

         ๒๔ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พ่อค้า คหบดี พบปะและมอบบ้านให้แก่ครอบครัวนางสังวาลย์ ประจันตะเสน อายุ ๖๒ ปี หมู่ที่๑ ตำบลหินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น บ้านพักอาศัยทรุดโทรม  มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยอยู่กับสามีและบุตร ๒ คน หลาน ๓ คน เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไป และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาล ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท โดยใช้แรงงานประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน ตามโครงการ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งบประมาณจากการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพบริจาค
      นายอำเภอขอขอบคุณ บริษัท ภัทรพรพล จำกัด ที่เป็นเจ้าภาพวัสดุสร้างบ้านหลังนี้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น