• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

   

             26/มิย. /62 นายอุทาน พันโภคา หัวหน้า กอง บำรุงรักษา โยธา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดย การนำ ของ นาย จำรัส ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกาง ซึ่งองค์การบริหาร ส่วน ตำบล ดง กลาง ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรองต์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระ วชิระ กล้า เจ้า อยู่ หัว องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางจึงสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจทีสำคัญในด้านต่างๆ พรั้อมทั้งขอศึกษาเรียนรู้งานด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เขื่อนอุบลรัตน์ จึง ได้ เรียนเชิญ นายบุญสี ศรีกุล ผู้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นวิทยาบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น